Al Despatx Gámiz creiem queuna atenció de proximitat i una feina de transparència i confidencialitat amb els nostres clients són claus per garantir la qualitat i professionalitat dels nostres serveis.

Comptem amb un equip multidisciplinar de nou professionals integrat per assessors, economista, advocats i administradors de finques, amb formació específica en temes d’assessoria fiscal, laboral i comptable, gestió de comunitats de propietaris i serveis immobiliaris, que ofereixen un servei de qualitat, pròxim i integral a empreses, autònoms i particulars.

Fundat per Pedro Gámiz Caro, el Despatx Gámiz ofereix els seus serveis professionals a la ciutat de Barcelona i proximitats des de 1985.

Assesoría

Fiscal i Comptable
Laboral
Seguretat Social

 • Liquidació d’assegurances socials.
 • Tramitació d’altes, baixes i modificacions a la Seguretat Social.
 • Tramitació de pensionsi expedients de jubilació.
 • Altres tràmits:
  • Vides laborals.
  • Certificats d’estar al corrent de pagament.
  • Ajornaments
  • Tramitació de parts d’accidents.

La legislació laboral és molt canviant i el nostre despatx especialitzat en aquest àmbit s’encarrega del següent:

 • Legalització d’empreses.
 • Planificació laboral, costos laborals.
 • Confecció de nòmines.
 • Contractes de treball, prorrogues i renovacions. Estudi de les diferents modalitats contractuals i possibles subvencions i bonificacions.
 • Liquidacions d’assegurances socials (TC).
 • Altes, baixes i incidències.
 • Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Aplicació i actualització de Conveni Col·lectius i Normativa Laboral.
 • Declaracions trimestrals IRPF mod.110 i Resum Anual mod. 190.
 • Inspeccions de treball.
 • Representació en Actes de Conciliació en el SMAC i Jutjat dels Social.

Estem especialitzats en tot tipus d’assessorament fiscal perajudar-los en les seves obligacions tributàries. Fem un estudi comparatiu i personalitzat entre les diferents formes jurídiques d’empreses, amb l’objecte de reduir la càrrega fiscal de les mateixes. L’informem de les últimes novetats legislatives en matèria fiscals.

 • Constitució de tota mena de societats.
 • Inici activitats empresarials.
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF),
 • Retencions i pagaments a compte. Models trimestrals i anuals.
 • Declaracions de Patrimoni.
 • Estimació objectiva (mòduls).
 • Estimació directa.
 • Realització de comptabilitats: llibres comptables i la seva presentació en el Mercantil.
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 • Impost de Societats i Impostos Especials.
 • Confecció i presentació de totes les declaracions fiscals d'empreses i particulars.
 • Confecció dels llibres de registre obligatoris.
 • Intervenció davant els òrgans de Gestió de l'Administració Tributària.
 • Assistència, assessorament i representació davant els Serveis de la Inspecció Tributària.

Serveis

Empreses i Autònoms
Serveis Jurídics
Serveis Inmobiliaris

El nostre Despatx pot assessorar-lo en tots els tràmits, impostos, i requisits necessaris tant si vol vendre com comprar un immoble.

Des de la redacció del contracte d’arras, la tramitació de la cèdula d’habitabilitat i certificat energètic del immoble, assistència a la Notaria i liquidació d’impostos.

Oferim assessorament per els tràmits de:

Compra i venda

 • Revisem la documentació del immoble i li assessorem sobre la Normativa legal vigent a la data de la compra o venda del mateix.
 • Tramitació d’escriptura.
 • Liquidació de l’Impost corresponent.
 • Liquidació de plusvàlues.
 • Valorem el seu immoble mitjançant un estudi del mercat i la zona.
 • Promocionem el seu immoble en els portals immobiliaris amb caràcter d’anunci preferent i realitzem les visites comercials.
 • Li mantindrem informat periòdicament sobre l’estat de totes les gestions realitzades.

Lloguer

 • Li assessorem per llogar el seu immoble.
 • Buscarem llogaters solvents i fiables per el seu immoble i vetllarem per el bon manteniment del mateix.
 • Gestió de publicitat i visites comercials.
 • Propostes de rendes i condicions.
 • Gestionem les relacions del llogaters de forma àgil, realitzant tots els tràmits necessaris.

L’equip d’advocats del Despatx Gámiz compta amb una àmplia experiència en l’àmbitde l’assessoria legal i resolució de conflictes laborals i/o personals.

De manera pròxima i personalitzada, els nostres advocats posen a disposiciódels nostres clients tota la informació necessària quant a l’aplicació de lleis, normatives i reglaments en matèria del Dret.

Des del nostre Despatx oferim assessorament legal complert per tal de solucionar els problemes o conflictes presents, utilitzant en primer lloc la via de la negociació per evitar possibles litigis.

Dret de successions

 • Herències (testades o intestades).
 • Tramitació d’escriptures.
 • Liquidació de l’impost de successions i donacions (ISD).
 • Liquidacióde plusvàlues.
 • Redacció de testaments.
 • Assessorament en tot tipus de successió, en especial d’estrangeria.
 • El nostre Despatx té una amplia experiència en gestió i tramitació d’herències. Treballem telemàticament amb els diferents organismes públics per tal d’agilitzar la gestió.

Dret de família

 • Divorcis tant de mutu acord com contenciós, judicials i notarials.
 • Reclamació de pensions d’aliments i d‘altres.
 • Dissolucions de parella de fet.
 • Establiments de guarda i custodia i aliments de menors en els supòsits de parelles de fets.
 • Determinació de paternitat.

Dret Civil

 • Desnonaments.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Reclamacions a morosos en Comunitats de Propietaris.
 • Judicis de testamentaria.
 • Procediments de propietat horitzontal i arrendaments urbans.

Iniciar un projecte empresarial de zero sovint suposa un gran repte professional i personal, però no vol dir que sigui una aventura impossible.

Al Despatx Gámiz ens encarreguem de l’assessorament integral d’empreses i de professionals autònoms, des de la posada en marxa del negoci fins l’organització rutinària posterior, perquè l’exercici es desenvolupi i creixi de manera òptima i eficient.

Els nostres equips d’especialistes, juntament amb els nostres advocats, estan a la seva disposició per assessorar-li en temes legals i/o fiscals i gestionar els tràmits necessaris durant tot el procés de creació i consolidació del seu nou negoci.

 • Assessorament i planificació fiscal de l’exercici amb un estudi de conveniència del règim tributari.
 • Alta en el IAE i en el RETA.
 • Legalització d’empreses.
 • Confecció de llibres i impostos trimestrals.
 • Confecció de Resums Anuals.
 • Assistència, defensa, resposta a requeriments en tots els Impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.
 • Representació en Actes de Conciliació en el SMAC i Jutjats dels Social.

Comunitats de Propietaris

Al Despatx Gámiz posem al seu servei el nostre personal expert i qualificat per assessorar-li i administrar la seva finca o immoble, per tal que no hagi de preocupar-se per qüestions legals, fiscals o comptables que tinguin a veure amb la comunitat.

Alguns del serveis que oferim:

 • Assistència de l’Administrador/Oficial Habilitat a totes les reunions de la comunitat.
 • Presentació de los comptes anuals a la reunió Ordinària.
 • Custodiem a disposició dels titulars la documentació de la comunitat.
 • Emissió i cobrament de rebuts
 • Pagament de factures a proveïdors
 • Gestió d’avaries i conservació d’immobles.
 • Tramitació i seguiment de sinistres comunitaris amb les companyies asseguradores.
 • Compte bancaria individualitzada a nom de la Comunitat.
 • Reclamació de quotes a propietaris morosos.
 • Executen els acords adoptats en matèria d’obres, amb els industrials o organismes que escaiguin.
 • Conformitat del president a qualsevol pagament de factures extraordinàries.
 • Servei jurídic.

Contacte

Sant Andreu Comptal

73, 62